Privacy Statement

Privacy statement Academie voor Verenigingen

De Academie voor Verenigingen neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van het bezoek aan de website van de Academie voor Verenigingen worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

De Academie voor Verenigingen  zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

 • Daarvoor toestemming is gegeven.
 • Er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Wanneer er vragen zijn over dit privacy statement of een klacht over de manier waarop met de persoonsgegevens wordt omgaan dan kunt u contact opnemen via: info@academievoorverenigingen.nl.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon; elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het kan gaan om bijvoorbeeld de naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan een persoon gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatie gegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De Academie voor Verenigingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in, dat de Academie voor Verenigingen de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat de Academie voor Verenigingen verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.  

 

 

Gebruik persoonsgegevens

De Academie voor Verenigingen verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden en alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de Academie voor Verenigingen: 

 • Voor de cursusadministratie.
 • Voor het versturen van het bewijs van deelname.
 • Voor de administratie conform opdracht met betrekking tot ledenadministratie en financiële administratie, data registratie.
 • Voor het versturen van informatie.
 • Voor het informeren en adviseren.
 • Voor het afhandelen van klachten en complimenten.
 • Om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

Waarom mag de Academie voor Verenigingen persoonsgegevens verwerken

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag de Academie voor Verenigingen alleen persoonsgegevens verwerken wanneer daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt.
De 
Academie voor Verenigingen hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: 

 • Na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.
 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst.
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van de Academie voor Verenigingen, waarbij de Academie voor Verenigingen erop let dat de impact op de privacy van een persoon zo beperkt mogelijk is.

Bewaren persoonsgegevens

De Academie voor Verenigingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. 

 

 

Verkrijgen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden rechtstreeks verkregen door aanmelding voor een cursus, workshop of webinar, of anderszins via derden nadat een verwerkingsovereenkomst is vastgelegd. 

 

 

Verstrekken persoonsgegevens

Door de Academie voor Verenigingen worden geen persoonsgegevens gedeeld, de Academie voor Verenigingen zal persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

 

 

Beveiliging

De Academie voor Verenigingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Academie voor Verenigingen heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. De persoonsgegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. Derden met wie persoonsgegevens worden gedeeld zijn middels een overeenkomst verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

 

 

Privacyrechten

Er bestaat recht op inzage in de eigen persoonsgegevens, verder bestaat het recht om te vragen om correctie, beperking of verwijdering van de eigen persoonsgegevens en daarnaast kan worden gevraagd om overdracht van gegevens. Tenslotte kan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de eigen persoonsgegevens.
Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan kunnen deze te allen tijde worden ingetrokken. Dit kan via een schriftelijk verzoek (waaronder per e-mail).

Vragen dan wel verzoeken met betrekking tot privacy gerelateerde zaken kunnen worden gestuurd aan  info@academievoorverenigingen.nl
Een cursist van de Academie voor Verenigingen is gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van de eigen persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Wijzigingen

De Academie voor Verenigingen behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in Privacy statement. De Academie voor Verenigingen adviseert om regelmatig de laatste versie van het statement te controleren.

 

 

Vragen

Wanneer er nog vragen zijn over het Privacy statement Academie voor Verenigingen, neem dan contact op met: info@academievoorverenigingen.nl

 

 

**Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2021